Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj služieb na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Michal Drienik goodvibes.sk , Vnútorná 117/8, 97101 Prievidza. IČO 52 259 714 , DIČ 1122634326. Tel. 0944346821, e-mail: drienik.michal@gmail.com. Zapísaný na Okresnom úrade Prievidza, pod číslom živnostenského registra: 340-42870.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

http://www.soi.sk

Všeobecné zmluvné podmienky používania služby pri platení prevodom na účet.

Pozorne si prečítajte všeobecne zmluvné podmienky. Tým, že využívate služby na webových stránkach potvrdzujete, že súhlasíte so zverejnenými podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nemáte právo na využívanie služieb na webových stránkach a po telefóne.

Využívaním služieb na webových stránkach potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 18 rokov. Služby môžu využívať len plnoleté osoby, ktoré sú oprávnené uzatvoriť zmluvy a vykonať právne kroky.

1. Uzatvorenie zmluvy
Zákazník, ktorý využije službu, súhlasí s každým bodom podmienok zverejnených na webových stránkach v čase využitia služby. Zmluva vzniká medzi Michal Drienik.sk, Vnútorná 117/8, Prievidza 97101, IČO 52 259 714 , DIČ 1122634326 (ďalej len predávajúci) a medzi zákazníkom. Predávajúci má právo kedykoľvek tieto podmienky zmeniť, a to bez povinnosti informovania zákazníka. Nová verzia podmienok je však vždy zverejnená na webových stránkach. Preto je na zákazníkovi, aby si ich občas znova prečítal.

2. Priebeh vykonávania služby
Predávajúci funguje ako portál, ktorý poskytuje služby online a osobnej konzultácie. Možnosti poskytovaných služieb sú neobmedzené. Hlavná myšlienka služieb je poradiť ľuďom s ich aktuálnou problematikou, osobne sa pozhovárať a stretnúť so spisovateľom a autorom kníh (predávajúcim) alebo poradiť so zmenou životného štýlu ako certifikovaný kondičný tréner.

Zákazník si na stránke prečíta o Službe a vyplní kontaktný formulár. Následne ho kontaktuje predávajúci a dohodne si so zákazníkom termín online alebo osobného stretnutia a spoločne sa dohodnú na cene za službu. Zákazník si vyberá službu slobodne a na vlastné riziko, predávajúci nezodpovedá za zdravotný stav zákazníka. Poskytované služby slúžia len na rozvoj osobnosti a rozšírenie vedomostí, predávajúci neposkytuje terapiu a ani liečenia a nie je náhradou za psychológa, psychiatra alebo iného doktora.

Zoznam poskytovaných služieb:

 • Osobné sedenie / konzultácia tvárou v tvár
 • Online video-hovor
 • Prednáška / Seminár / Beseda
 • Osobné tréningy v posilňovni / konzultácia o cvičení a stravovaní

Úkony potrebné vykonať pred využitím Služby:
a) Kontakt
Zákazník je ešte pred využitím služby na https://michaldrienik.sk povinný vyplniť kontaktný formulár na našich webových stránkach. Pri kontaktovaní je povinný vyplniť svoje nasledovné údaje:
Email
Meno (ktoré sa použije pri oslovení)

Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sú použité výhradne iba na Fakturačné údaje. Zákazníkové údaje nikdy nebudú poskytnuté tretím stranám alebo inak použité.

b) Platba za služby
Po vyplnení kontaktného formuláru alebo po ktoromkoľvek neskoršom kontakte bude predávajúci informovať zákazníka o cenách a ponukách konkrétnych služieb, ktoré sú vyhotovené na základe požiadaviek zákazníka. Cenová kalkulácia je nezáväzná. Ak zákazník súhlasí, tak predávajúci vystaví Faktúru s údajmi od zákazníka, ktorú mu odošle na email spolu s Obchodnými podmienkami a formulárom na odstúpenie od zmluvy. Zákazník uhradí dohodnutú sumu na bankový účet (prevodom) uvedený na Faktúre.

3. Cena Služieb
Zákazník uhradí cenu za vzájomne dohodnutú službu, ešte pred samotným využitím služby. Ceny závisia od viacerých faktorov a preto nie sú pevne stanovené a zverejnené na webstránke. Ak zákazník nebude spokojný so službou, tak má plné právo si vyžiadať vrátenie uhradenej sumy.

4. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že nikde inde okrem účtovníctva nikdy neposkytne zákazníkove údaje.

a) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

b) Online konzultácia prostredníctvom audio/video hovoru nebude nikdy zaznamenávaná zo strany predávajúceho. Pokiaľ si zákazník praje nahrávať konzultáciu, musí tak najskôr informovať predávajúceho a potom môže tak učiniť.

c) Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“)  predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

d) Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pri svojom prvom kontakte prostredníctvom kontaktného formulára vyjadriť svoj súhlas v zmysle zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie. Predávajúci nevyužíva údaje kupujúceho k reklamnej činnosti a k zasielaniu novinkách o produktoch a zľavách.

e) Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

f) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

g) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

h) Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

i) Kupujúci bude emailom vyzvaný súhlasiť so spracovaním osobných údajov. Ak nepotvrdí svoj súhlas, tak žiadne osobné údaje nebudú spracované.

j) Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
  1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa ZnOOÚ,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
  1. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  2. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  3. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  4. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  5. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 • opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

k) Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

l) Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

m) Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 4.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

n) Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

o) Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

p) Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

q) Obmedzenie práv kupujúceho predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.

5. Zodpovednosť za kvalitu a obsah poskytovaných služieb

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnuté služby. Vďaka vstupným emailovým konzultáciám začínate s predávajúcim pracovať vtedy a za takých podmienok, ktoré Vám zaistia zmenu. S klientmi udržiavame dlhodobý kontakt a zaujíma nás ich spokojnosť.

6. Odškodnenie zákazníka
Zákazník má právo na odškodnenie

Zákazník má právo na odškodnenie, a to iba v prípade technického problému týkajúceho sa Služby poskytovanej od predávajúceho.
Odškodnený bude peňažnou formou alebo formou kompenzácie. Odškodnenie Zákazníka upravuje predošlá dohoda medzi zákazníkom a predávajúcim. Výška odškodnenia závisí od výšky neposkytnutej Služby, nemôže však znamenať celkovú cenu zakúpenej Služby.