Zákazník má právo na odškodnenie

Zákazník má právo na odškodnenie, a to iba v prípade technického problému týkajúceho sa Služby poskytovanej od predávajúceho.
Odškodnený bude peňažnou formou alebo formou kompenzácie. Odškodnenie Zákazníka upravuje predošlá dohoda medzi zákazníkom a predávajúcim. Výška odškodnenia závisí od výšky neposkytnutej Služby, nemôže však znamenať vyššiu cenu, než bola uhradená.

Zákazník má právo vyžiadať si vrátenie peňazí a odstúpenie od zmluvy do 14 dní od zaplatenia služby, pokiaľ dovtedy neprebehla realizácia služby.